Navi Mumbai – Marathi

Chaphewadi
Leader: Shantaram & Usha Chavar
Timings: Sundays 7:30 pm

Phone:+91-9594738428/9594734810

Address /Cells/Home groups: Contact Ganesh Pawar for details